Σωτήριος Καλαμίτσης

Εταιρεία Δικηγόρων

Ανάκληση Ασφαλιστικού Μέτρου Επί Τελεσιδικίας της Κύριας Δίκης

Σύμφωνα με το άρθρο 698 παρ. 1 εδ α και παρ. 2 ΚΠολΔ η απόφαση που διέταξε ασφαλιστικό μέτρο ανακαλείται ολικώς ή μερικώς (μεταξύ άλλων και) όταν εκδοθεί οριστική απόφαση στη δίκη για την κύρια υπόθεση κατά εκείνου ο οποίος είχε ζητήσει το ασφαλιστικό μέτρο και γίνει τελεσίδικη. Μάλιστα, το ασφαλιστικό μέτρο ανακαλείται και όταν χώρησε απόρριψη της αγωγής για τυπικούς λόγους (Β. Βαθρακοκοίλης, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Ερμηνευτική – Νομολογιακή Ανάλυση κατ’ άρθρο, τόμος Δ΄, άρθρα 698 – 903, σ. 142- 143).

Η ανάκληση γίνεται με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Αν η κύρια υπόθεση είναι εκκρεμής, αρμόδιο για την ανάκληση είναι το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η κύρια υπόθεση, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση αρμόδιο είναι το δικαστήριο που διέταξε το ασφαλιστικό μέτρο. Σημειωτέον ότι ο όρος εκκρεμής υπόθεση περιλαμβάνει και την εκκρεμότητα της υπόθεσης μετά από άσκηση αίτησης αναίρεσης, οπότε αρμόδιο δικαστήριο για την ανάκληση είναι ο Άρειος Πάγος (βλ. ΑΠ 1354/2006).

Από τις αυτές διατάξεις προκύπτει περαιτέρω, ότι η τελεσίδικη απόρριψη της αγωγής είναι λόγος για υποχρεωτική ανάκληση του ασφαλιστικού μέτρου, ακόμα και αν έχει ασκηθεί έκτακτο ένδικο μέσο και ιδίως αναίρεση, το αρμόδιο, όμως, για την εκδίκαση της ανακλητικής αίτησης δικαστήριο δύναται, στο πλαίσιο του άρθρου 249 ΚΠολΔ, να αναβάλει με απόφαση του τη συζήτηση της ανακλητικής αίτησης εωσότου εκδικασθεί το έκτακτο ένδικο μέσο, αν πιθανολογείται, ότι θα ευδοκιμήσουν οι λόγοι, στους οποίους θεμελιώνεται αυτό (ΑΠ 896/2008, ΑΠ 250/2017 Α΄ Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ).

Η ανάκληση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων είναι ολική η μερική. Η έκταση της ανάκλησης απόκειται στη ευχέρεια του δικαστηρίου, πρέπει, όμως, να συμπορεύεται προς την έκταση της απόρριψης της αγωγής. Αν, λοιπόν, απορριφθεί μερικώς η αγωγή, μερική πρέπει να είναι, κατά την ίδια ακριβώς έκταση, και η ανάκληση, ενώ αν είναι ολική η απόρριψη της αγωγής, ολική πρέπει να είναι και η ανάκληση. Αν πρόκειται για ομοδικία και η κατάργηση ή περάτωση της κύριας δίκης αφορά έναν ομόδικο,  μόνον ως προς αυτόν θα είναι και η ανάκληση της απόφασης.

Βασίλειος Οικονόμου

31.10.2018