Σωτήριος Καλαμίτσης

Εταιρεία Δικηγόρων

Ποιες Προθεσμίες του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Αναστέλλονται τον Αύγουστο

Σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 2 του ΚΠολΔ το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν υπολογίζεται τις προθεσμίες των ακόλουθων άρθρων:

 1. 503: Η προθεσμία για την άσκηση και ο χρόνος έναρξης (της προθεσμίας για την άσκηση) ανακοπής ερημοδικίας.
 2. 518 παρ. 1 : Η προθεσμία για την άσκηση και ο χρόνος έναρξης (της προθεσμίας για την άσκηση) έφεσης.
 3. 545 παρ. 1 : Η προθεσμία αναψηλάφησης (για τους διαμένοντες στην Ελλάδα).
 4. 545 παρ.2 : Η προθεσμία αναψηλάφησης (για τους διαμένοντες στο εξωτερικό ).
 5. 564 παρ. 1 : Η προθεσμία αναιρέσεως (για τους διαμένοντες στην Ελλάδα).
 6. 564 παρ.2 : Η προθεσμία αναιρέσεως (για τους διαμένοντες στο εξωτερικό).
 7. 153 : Η προθεσμία για την αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση (αρ. 152 επ.).
 8. 215 παρ. 2 : Η προθεσμία για την επίδοση της ασκηθείσας αγωγής στον εναγόμενο (πρβλ. αρ. 237).
 9. 237 παρ.1 & 2: Η προθεσμία των 100 ημερών από την κατάθεση της αγωγής για την κατάθεση προτάσεων ως και αυτήν (των 15 ημερών) για την κατάθεση προσθήκης- αντίκρουσης.
 10. 238 παρ.1 : Η προθεσμία των 60 ημερών (ή 90 ημερών) για την κατάθεση και επίδοση παρεμβάσεων, προσεπικλήσεων, ανακοινώσεων και ανταγωγών.
 11. 598: Η προθεσμία της αναψηλάφησης στις οικογενειακές διαφορές.
 12. 632 παρ. 2 : Η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής.
 13. 633 παρ. 2 : Η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής (μετά από νέα επίδοση αυτής).
 14. 642 : Η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής κατά διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου.
 15. 715 παρ. 5 : Η προθεσμία για την άσκηση αγωγής για την κύρια απαίτηση από τον δανειστή κατά του οφειλέτη, εφόσον έχει διαταχθεί συντηρητική κατάσχεση υπέρ του δανειστή.
 16. 729 παρ. 5 : Η προθεσμία για την άσκηση αγωγής από εκείνον υπέρ του οποίου διατάχθηκε προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεως ή μεταρρύθμιση, σχετικά με την απαίτηση που επιδικάστηκε ή για την μεταρρύθμιση της απόφασης.
 17. 847 παρ. 1 : Η προθεσμία των 30 ημερών για την υποβολή αίτησης για την έκδοση απόφασης στην οποία να ορίζονται οι συνέπειες του αποκλεισμού δικαιώματος ή απαίτησης σύμφωνα με τον νόμο (πρβλ. αρ. 843, 846).
 18. 926 παρ. 2 : Ο υπολογισμός του έτους από την επίδοση της επιταγής για την διενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης.
 19. 934 παρ. 1 στοιχείο α΄: Η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης [για το στάδιο από την σύνταξη της επιταγής ως την δημοσίευση του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης].
 20. 934 παρ. 1 στοιχείο β΄ : Η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής κατά της τελευταίας πράξης της εκτέλεσης.
 21. 943 παρ. 4 : Η προθεσμία για την κοινοποίηση της έκθεσης εκτέλεσης προς τον απόντα καθ’  ου η εκτέλεση.
 22. 955 : Η προθεσμία για την επίδοση της κατασχετήριας έκθεσης [επί κατάσχεσης κινητών].
 23. 966 παρ. 2 : Η προθεσμία για νέο πλειστηριασμό [λόγω μη εμφάνισης άλλων πλειοδοτών].
 24. 966 παρ. 3 : Η προθεσμία για νέο πλειστηριασμό [αν ούτε στον νέο πλειστηριασμό δεν γίνει κατακύρωση].
 25. 971 παρ. 1 : Η προθεσμία των 20 ημερών για την ικανοποίηση του υπέρ ου η εκτέλεση και των αναγγελθέντων δανειστών [εάν επαρκεί το πλειστηρίασμα].
 26. 972 παρ. 1 στοιχείο β΄ ; Η προθεσμία των 5 ημερών για την αναγγελία.
 27. 973 : Οι προθεσμίες για την συνέχιση του πλειστηριασμού ύστερα από σχετική δήλωση.
 28. 974 : Οι προθεσμίες για την σύνταξη του πίνακα κατάταξης [αν δεν επαρκεί το πλειστηρίασμα].
 29. 979 παρ. 2 : Η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης.
 30. 985 παρ. 1 : Η προθεσμία για την κατάθεση της δήλωσης του τρίτου όταν επιβάλλεται κατάσχεση στα χέρια του.
 31. 986 : Η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής κατά της δήλωσης του τρίτου [βλ. 985].
 32. 988 παρ. 1 : Η προθεσμία για την ικανοποίηση εκείνων που επέσπευσαν κατάσχεση στα χέρια τρίτου.
 33. 995 : Η προθεσμία για την επίδοση της κατασχετήριας έκθεσης [επί κατάσχεσης ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών].
 34. 997 παρ. 2 : Ο χρόνος έναρξης των συνεπειών της κατάσχεσης.

ΣΩΚΕΔ 19.07.2016

updated 05.08.2016