Σωτήριος Καλαμίτσης

Εταιρεία Δικηγόρων

Αντιρρήσεις κατά του “πίνακα δικαιούχων ασφαλίσματος” των εταιρειών “ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ” & “COMΜERCIAL VALUE”

Εξ αφορμής ανακοινώσεων των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών επιχειρήσεων «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ»  και «Commercial Value» περί αναρτήσεως «πινάκων δικαιούχων ασφαλίσματος».

Ως γνωστόν η λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε περίπτωση που ασφαλιστική επιχείρηση παραβιάζει τους νόμους που διέπουν τη λειτουργία της [βασικός νόμος είναι το ν.δ. 400/1970 περί «επιχειρήσεως ιδιωτικής ασφαλίσεως»], η ΤτΕ έχει την εξουσία να ανακαλέσει την άδεια λειτουργία της θέτοντάς την υπό ειδικό καθεστώς που ονμάζεται «ασφαλιστική εκκαθάριση».

Ο επόπτης της εκκαθάρισης καλεί τους δικαιούχους ασφαλίσματος [=ασφαλιστικής αποζημίωσης] να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους και προχωρεί στην κατάρτιση πίνακος δικαιούχων ασφαλίσματος, τον οποίον αναρτά στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που τηρείται στην ιστοσελίδα της ΤτΕ και ανακοινώνει την ανάρτηση δια των εφημερίδων.

Αν κάποιος ασφαλισμένος έχει αναγγείλει την απαίτησή του και δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα αυτόν ή δεν έχει αναγγείλει καθόλου την απαίτησή του, δικαιούται να ασκήσει ανακοπή και να ζητήσει από το δικαστήριο [Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της ασφαλιστικής επιχείρησης] να διατάξει να συμπεριληφθεί ο ανακόπτων στον πίνακα.

Η ανακοπή εκδικάζεται με την ταχεία  διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων [άρθρο 10§3 ν.δ. 400/1970] και πρέπει να ασκηθεί εντός 45 ημερών από την τελευταία  δημοσίευση της ανακοίνωσης του εκκαθαριστή περί αναρτήσεως του πίνακος δικαιούχων ασφαλίσματος.  Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, χάνει κάθε δικαίωμανα να διεκδικήσει ο,τιδήποτε βάσει της ασφαλιστικής σύμβασης που τον συνέδεε με την υπό εκκαθάριση ασφαλιστική επιχείρηση.

ΣΩΚΕΔ 

01.12.2015