Σωτήριος Καλαμίτσης

Εταιρεία Δικηγόρων

Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών εγκατεστημένων στην Ελλάδα βάσει του άρθρου 25 ν. 27/1975

Με τη Γνωμοδότηση 324.2016 το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία ότι απαλλάσσονται του τέλος επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 τα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975. Το κείμενο της γνωμοδότηση εδώ.