Σωτήριος Καλαμίτσης

Εταιρεία Δικηγόρων

Διαχειριστής Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

Ποιος μπορεί να είναι ο μοναδικός εταίρος Μ.ΕΠΕ; Εταίρος της μονοπρόσωπης ΕΠΕ μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί, με ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία εταιρίες περιορισμένης ευθύνης [αρ. 43α εδ. α ν. 3190/55]. 1 Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δεν μπορεί, με ποινή ακυρότητας, να έχει ως μοναδικό εταίρο μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης [αρ. 43α εδ. β ν. 3190/55].

Διαχειριστής ΕΠΕ μπορεί να είναι μόνο φυσικό ή και νομικό πρόσωπο; Κατά το αρ. 16 ν. 3190/55, η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει, εάν δεν συμφωνήθηκε άλλως, σε όλους τους εταίρους δρώντες συλλογικώς. Καθιερώνεται ο κανόνας της συλλογικής διαχείρισης και εκπροσώπησης, που, όμως, δεν αποτελεί αναγκαστικό δίκαιο. Έτσι, το αρ. 17 ορίζει ενδεικτικές περιπτώσεις αποκλίσεων από τη νόμιμη διαχείριση και εκπροσώπηση, που μπορεί να προβλέπονται στο καταστατικό ή να αποφασίσει η συνέλευση των εταίρων, όπως η ανάθεση της διαχείρισης και εκπροσώπησης για ορισμένο ή αόριστο χρόνο σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα [εταίρους ή τρίτους (σημειώνεται ότι οι τρίτοι είναι όργανα της εταιρείας και όχι απλοί πληρεξούσιοι) – αρ. 17 § 1], συλλογικώς δρώντων – αν δεν προβλέπεται άλλως (αρ. 17 § 2). Περαιτέρω, ως διαχειριστής μπορεί να διορισθεί οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός από δημόσιους υπαλλήλους, καθηγητές πανεπιστημίων (αρ. 17 § 4) 2 και τα πρόσωπα εκείνα που έχουν αποκλειστεί από το καταστατικό της εταιρείας 3. Σε περίπτωση που διαχειριστής ορίζεται νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να ορίσει τον εκάστοτε εκπρόσωπό του στη διαχείριση της εταιρείας 4. Ως προς τον αριθμό των διαχειριστών της ΕΠΕ, ο ν. 3190/55 δεν ορίζει αριθμό, αλλά το καταστατικό της μπορεί να προβλέπει ανώτατο και κατώτατο αριθμό διαχειριστών. Μπορεί το καταστατικό να προβλέπει ότι απαιτείται η ιδιότητα του εταίρου ή κάποια άλλη συγκεκριμένη ιδιότητα για το διορισμό προσώπου ως διαχειριστή 5.

Μπορεί να είναι διαχειριστής ή συνδιαχειριστής μονοπρόσωπης ΕΠΕ τρίτο πρόσωπο (μη εταίρος); Για τη διαχείριση και εκπροσώπηση ισχύουν κατ’ αρχήν οι γενικές διατάξεις των αρ. 16 – 26 ν. 3190/55 6 (βλ. και αρ. 43α § 5 – ΕΛαρ 95/01 σε ΝΟΜΟΣ – λαμβανομένου υπόψη του ιδιόμορφου χαρακτήρα της μονοπρόσωπης εταιρείας και προσαρμοζομένων σε αυτόν 7). Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας είναι ο μοναδικός εταίρος, ο οποίος μπορεί να αναθέσει σε τρίτο ή τρίτα πρόσωπα την εξουσία αυτή, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, είτε με διάταξη του καταστατικού είτε με απόφασή του ως μοναδικού μέλους της συνέλευσης 8. Δεν υπάρχει κώλυμα συνύπαρξης ως διαχειριστών εταιρείας περιορισμένης ευθύνης 9 εταίρου (ή εταίρων) και τρίτου (ή τρίτων) 10. Περίπτωση ανάθεσης σε τρίτο – φυσικό πρόσωπο 11 – υπάρχει όταν μοναδικός εταίρος είναι νομικό πρόσωπο 12, οπότε η διαχείριση θα ασκείται από τον εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, που θα καθοριστεί προς τούτο από αυτό 13.

Κατερίνα Κρεούζη 08.06.2012

_______________________________________

 1. Βλ. αρ. 43 α ν. 3190/55, Λ. Σκαλίδη, Η μονοπρόσωπη ΕΠΕ, εις ΕΤρΔ 1993, 356, Κ. Λυμπερόπουλου, Η νομική θέση των διαχειριστών της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, εις ΕλλΔνη 33 (1992), 714
 2. Ν. Ρόκα, Εμπορικές Εταιρίες, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008, 531, 532
 3. Σημειώνεται ότι και το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να ορίσει πρόσωπα, που αποκλείονται από τη διαχείριση. Βλ. Δ. Ηλιόκαυτου, Χ. Ηλιοκαύτου, Πρακτικός οδηγός Ε.Π.Ε., 127.
 4. Δ. Ηλιόκαυτου, Χ. Ηλιοκαύτου, ο.π., 126. Κατά τους ίδιους, δεν είναι δυνατή η σύμπτωση στο αυτό φυσικό πρόσωπο της ιδιότητας του δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου και του διαχειριστή – εταίρου ΕΠΕ, η οποία έχει συνάψει με το δήμο ή τη κοινότητα σύμβαση με αντικείμενο που η αξία του υπερβαίνει τις 200.000 δρχ ή το αντίστοιχο ποσό σε ευρώ
 5. Δ. Ηλιόκαυτου, Χ. Ηλιοκαύτου, ο.π., 127., Κ. Λυμπερόπουλου, ο.π, 714
 6. Β. Αντωνόπουλου, Δίκαιο Α.Ε. & Ε.Π.Ε., εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2006, 579. Η διαχείριση, λοιπόν, μπορεί να ανατεθεί σε έναν ή περισσότερους εταίρους ή μη επί ορισμένο ή μη χρόνο – Μ. Μουμούρη, Η εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης, χ.ε., Αθήνα, 1960, 299.
 7. Γ. Μιχαλόπουλου, εις Το Δίκαιο της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, επιμ. υλ. Ε. Περάκης, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1994, 934.
 8. Β. Αντωνόπουλου, ο.π., 579.
 9. Ούτε και μονοπρόσωπης, επομένως.
 10. Μ. Μουμούρη,ο.π., 301.
 11. Στην περίπτωση ορισμού ως διαχειριστή νομικού προσώπου, το τελευταίο ορίζει το εκπροσωπούν αυτήν φυσικό πρόσωπο- Μ. Μουμούρη, ο.π., 302.
 12. Γ. Μιχαλόπουλου, ο.π., 934.
 13. Σ. Μούζουλα, Η μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης, ζητήματα από την πρακτική εφαρμογή του π.δ. 279/93, εις ΔΦΝ 1995, 499.