Σωτήριος Καλαμίτσης

Εταιρεία Δικηγόρων

Παράλειψη αναγγελίας στην ασφαλιστική εκκαθάριση & Ανακοπή

Η παράλειψη του ασφαλισμένου να αναγγείλει την απαίτησή του για την καταβολή ασφαλίσματος στον εκκαθαριστή ασφαλιστικής επιχείρησης δεν καθιστά απαράδεκτη την άσκηση ανακοπής με την οποία επιδώκεται να συμπεριληφθεί ο εν λόγω ασφαλισμένος στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων. Βλ. σχετική απόφαση εδώ